Ty pijesz My jedziemy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl

1. Wydawcą informacyjnego serwisu internetowego autobania.pl (dalej: „Serwis”) jest

spółka Mobilamo Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Darłowskiej 3 lok U1, 04-091 Warszawa,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS:

0000534738, REGON 360313065 NIP 1132882948.

2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z

Serwisu przez użytkowników.

3. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania,

układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów w nim

prezentowanych), za wyjątkiem treści pochodzących i rozpowszechnianych przez jego

użytkowników, należą do operatora serwisu – Mobilamo Sp. z o.o. (dalej: „Operator”) i

podlegają ochronie prawnej. Dotyczy to w szczególności:

a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.),

w szczególności: publicystycznych, naukowych, programów komputerowych,

plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, audiowizualnych (w tym

filmowych) i innych;

b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o

ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);

c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca

2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);

d) nazw domen internetowych;

e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w

tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
4. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu, za jego pośrednictwem, do

korzystania z usług wykonywanych przez kierowcę (dalej: „Szofer”) polegających na

odprowadzeniu Pojazdu z jednego punktu do drugiego na zlecenie i na rzecz

Użytkownika.

5. Słownik pojęć:

a) Użytkownik – podmiot zlecający, za pośrednictwem Serwisu, odprowadzenie pojazdu

przez Szofera z jednego punktu do drugiego oraz dysponujący tytułem prawnym do

w/w pojazdu,

b) Pojazd – samochód osobowy, dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą: „Prawo o ruchu

drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602), do którego

Użytkownik dysponuje tytułem prawnym oraz posiadającym aktualne ubezpieczenie

OC i Auto Casco pojazdów mechanicznych,

c) Szofer – osoba fizyczna wykonująca usługę odprowadzenia Pojazdu na rzecz

Użytkownika na własną odpowiedzialność, posiadająca uprawnienia do kierowania

tym Pojazdem oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

d) Usługa – odprowadzenie pojazdu przez Szofera, na zlecenie Użytkownika, w terminie

uzgodnionym przez Szofera i Użytkownika, ze wskazanego adresu pod inny wskazany

adres, zaakceptowany przez Szofera, na terenie RP, w ten sposób, że pojazd jest

kierowany przez Szofera.

e) Cennik – wykaz cen Usługi i innych opłat związanych z jej wykonaniem. Ceny podane

są w kwocie brutto. Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

6. Usługa nie zostanie wykonana przez Szofera w przypadku, gdy:

a) pojazd nie spełnia warunków technicznych lub warunków dopuszczenia go do ruchu

zgodnie z treścią ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r.,

b) pojazd nie ma aktualnego ubezpieczenia OC oraz Auto Casco, obowiązującego co

najmniej jeden dzień po wykonaniu Usługi przez Szofera oraz brak jest potwierdzenia

zawarcia w/w umów i dowodu rejestracyjnego Pojazdu,

c) Użytkownik nie wyrazi zgody na likwidowanie szkód wyrządzonych podczas i w

związku z wykonywaniem usługi przez Szofera z ubezpieczenia OC i AC Pojazdu.

7. Operator nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia

odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej podczas oraz w związku z

wykonywaniem Usługi.

8. Wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi, w szczególności: zakup paliwa w ilości niezbędnej do wykonania Usługi, płynu do spryskiwaczy, opłat za korzystanie z dróg,

parkingów ponosi Użytkownik.

9. Usługa świadczona przez Szofera ma charakter okazjonalny i nieregularny i nie stanowi

usługi taxi.

10. W przypadku nie stawienia się Użytkownika lub osoby przez niego upoważnionej do

odbioru lub oddania Pojazdu, w uzgodnionym miejscu i terminie, Użytkownik może

zostać obciążony opłatą dodatkową, zgodnie z Cennikiem.

11. Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz akceptacji

jego treści w całości i bez żadnych zmian. Brak zgody na którykolwiek z zapisów

regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości serwisu. Nieznajomość

regulaminu nie zwalnia od jego stosowania.

12. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika Internetu pod adresem

www.autobania.pl/regulamin.

13. Udostępnienie wybranych fragmentów lub części Serwisu wymaga dokonania przez

użytkownika rejestracji w Serwisie, poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go do

Serwisu za pomocą aplikacji na smartfon. Wypełniając i wysyłając formularz

rejestracyjny użytkownik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu,

akceptuje jego treść i wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie

zawartych w formularzu danych, w tym adresu elektronicznego, przez Operatora w

celach statystycznych i komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną z późniejszym zmianami.

14. Utworzenie Profilu w Serwisie oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na

otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych.

15. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu rejestracyjnym, prawdziwych

danych oraz w przypadku ich zmiany ich niezwłocznej aktualizacji.

16. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z Profilu przypisanego do innego

Użytkownika oraz do nieudostępniania swojego Profilu osobom trzecim, i do

powiadomienia właściciela Serwisu o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do

Profilu.

17. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Profilu

osobom trzecim oraz za niezachowanie w tajemnicy hasła do niego.

18. Profil użytkownika zostanie usunięty na żądanie użytkownika wyrażone na piśmie.

Żądanie to nie wymaga podania przyczyny.

19. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do: tymczasowego zablokowania Profilu

użytkownika, całkowitego jego zablokowania lub jego usunięcia w przypadku

stwierdzenia złamania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. W takim

wypadku użytkownik nie ma prawa do zarejestrowania kolejnego Profilu

20. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości lub części Serwisu w nieograniczonym

zakresie, na własny użytek niekomercyjny, wyłącznie na własne ryzyko.

21. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów w nim

rozpowszechnianych możliwe jest jedynie w ramach własnego użytku osobistego

przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz

ustawy o ochronie baz danych. Wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego

zawartości, w sposób inny niż opisany powyżej, bez pisemnej zgody operatora Serwisu,

jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu,

rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego

zawartości. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego

zawartości będzie sankcjonowane na podstawie obowiązujących przepisów.

22. Korzystając z Serwisu, jego użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów

prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i

dobrych obyczajów.

23. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem działania

użytkownika podczas korzystania z serwisu, w szczególności za: próby włamania,

modyfikacji cudzej treści, a także umieszczanie treści naruszających obowiązujące

przepisy prawa lub zapisy niniejszego Regulamin. Użytkownik zobowiązuje się pokryć

wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz

zaspokoić roszczenia osób trzecich, skierowane przeciwko operatorowi serwisu, a

związane z działaniem użytkownika niezgodnym z niniejszym Regulaminem.

24. Operator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu (lub jego

poszczególnych części) dla wszystkich jego użytkowników. Operator jest uprawniony do

przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy są one

spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu

albo oprogramowania czy też przyczynami niezależnymi od operatora (siła wyższa,

działania lub zaniechania osób trzecich).

25. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w nim zamieszczanych

oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane przez inne osoby niż Operator

(w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez jego użytkowników).

26. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści

poniesionych przez użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.

27. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe widniejące w Serwisie podlegają ochronie

prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

28. Operator serwisu respektuje prawo do ochrony danych osobowych, gromadzonych w

procesie rejestracji do serwisu. Administratorem danych osobowych jest Mobilamo Sp. z

o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Driver Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

(Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu marketingu i sprzedaży

produktów i usług Operatora. Podanie danych jest dobrowolne. Administrator umożliwia

wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania

29. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego

prawa.

30. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu Użytkownik zostanie

poinformowany przez umieszczenie ich na stronie głównej Serwisu i utrzymanie tej

informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni

kalendarzowych oraz przez aplikację zainstalowaną na smartfonie. W sytuacji, gdy

Użytkownik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym

fakcie Operatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

31. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w serwisie.

32. Regulamin zostanie opublikowany oraz udostępniony w Serwisie w postaci

umożliwiającej jego utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym

nośniku danych.

33. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU autobania.pl